គម្រោង វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ ធ្លាប់បាន និងកំពុងសហការជាមួយនឹងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើន។  យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថាប័នដៃគូដែលជួយឧបត្ថម្ភ៖