វិទ្យាស្ថានបារាំង នៅភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១០។

អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១១។